ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen, zowel in binnen- als buitenland. Van deze voorwaarden kan, ongeacht andersluidende aankoopvoorwaarden van de medecontractant, slechts afgeweken worden bij schriftelijk akkoord van Solo Industries B.V. hierna te noemen de verkoper.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen per direct door de koper te worden voldaan.
 3. Totdat de geleverde goederen zijn betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Alle betalingen gelden in eerste instantie als aflossing op oudere openstaande posten.
 4. Retouren worden slechts geaccepteerd na toestemming van de verkoper. Producten ouder dan 12 maanden, of niet meer leverbaar, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding, evenals permanentvloeistoffen, neutralisaties, waterstofperioxides en aangebroken verftubes. Eventuele creditering vindt plaats nadat de goederen in het magazijn van de verkoper ontvangen zijn.
 5. Offertes zijn vrijblijvend.
 6. Bestellingen met een netto goederenwaarde (excl. BTW) van tenminste € 130,- worden franco geleverd. Bestellingen onder de € 130,- worden verhoogd met € 6,95 (excl. BTW) verzend- en administratiekosten.
 7. Afspraken met onze salonconsultant die buiten deze voorwaarden vallen, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.
 8. Verkeerde leveringen dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst aan de verkoper te zijn gemeld. Wanneer gebreken aan de koopwaar erkend worden, kan dit alleen aanleiding geven tot vervanging en niet tot schadevergoeding.
 9. Bij betaling via automatisch incasso heeft de koper recht op 2% betalingskorting.
 10. Leveringen dienen bij aflevering gecontroleerd te worden op schade in het bijzijn van de chauffeur van de vervoerder, of er dient “onder voorbehoud” getekend te worden.
 11. Wanneer er zonder controle, of na definitieve aftekening schade blijkt te zijn, kunnen wij deze schade niet meer vergoeden en is dit de verantwoordelijkheid van de koper. Wanneer er terechte schade is, wordt deze vergoed.
 12. Kopers hebben de mogelijkheid producten af te halen op het hoofdkantoor van de verkoper in Breda, aan de Neerloopweg 10. Bij het afhalen van producten worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 13. Indien zich tussen koper en verkoper een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 14. Verkper geeft op haar websites en drukwerk een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Wanneer verkoper daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten, alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden verkoper niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding.
 15. Indien koper aangekochte producten niet conform door verkoper vastgestelde verkoopprijs verkoopt (geldt ook voor online verkoop), wordt per direct tot stopzetting van verkoop en levering door verkoper overgegaan.
 16. Verkoper behoudt zich het recht voor de vaste factuur kortingen tussentijds aan te passen of te beëindigen indien verkoper dat noodzakelijk acht.